Fa algun temps, Enric M. Cunyat Sesé va compartir amb nosaltres una nova publicació de 1796 sobre les festes celebrades a València per la beatificació de Joan de Ribera. En 1992 ja s’havia publicat al programa de festes el «Rahonament i coloqui nou, en que es manifesta el consell que tingueren el Tio Còsme Nespla, de Benifaraig, Badoro Rico-paño, de Moncada, y Jaumet el Polinari, de Alfara : pera elegir el millor mèdi ò arbitre de vindre à Valencia à veure les grans Festes del Beato Joan de Ribera», però ens va parèixer que fer un recull d’obretes contemporànies ajudava a entendre com eren aquelles festes, el context d’aquella activitat i de la societat en què es vivia.

Este nou plec de cordell era el «Rahonament entre Gori, llaurador de Burjasót, y Polseretes, de Benimamet, en el que donen conte de les Funcions de les Lluminaries y Te Deum que en los dies 5, 6 y 7 de Nobembre de este any 1796 se feren en esta Ciutat, per haver el dia 28 de Octubre aplegat la noticia de haverse Beatificat en Roma lo dia 18 de Setembre el Illustrisim y Excelentisim Senyor Don Joan de Ribera, Patriarca de Antioquía, Arquibisbe y Virrey de Valencia».

A finals de 1796 (dissabte, diumenge i dilluns 5, 6 i 7 de novembre) es van celebrar a València festes per la beatificació del Patriarca Joan de Ribera, de qui pren nom el nostre poble. La beatificació s’havia produït el diumenge 18 de setembre, i la notícia havia arribat el divendres 28 d’octubre “à la una hora de la vesprada”. Les notícies que han arribat de les distintes festes tingudes a València en honor del beat són especialment substancioses, entre altres disposem d’alguns «col·loquis i raonaments», obres populars de Carlos León o de Miquel Estevan i Cervera, autor i impressor en el gènere de la “literatura de canya i cordell”. Curiosament, tot i tractar-se d’un gènere menor, es conserven alguns exemplars d’aquelles obretes que pràcticament servien de noticiaris, recitades per cecs i declamadors itinerants i exposades a la venta penjades de cordells. Un text de Rafael Roca Ricart ens explica més concretament com eren aquelles obres [El «Raonament» entre Pep, d’Aldaia, i Miquel, el d’Alaquàs (1809)].

Com era habitual en els gèneres populars, estan escrits en vers amb estructura, rima (assonant en els versos parells) i mètrica poc rigorosa, en forma de diàleg humorístic, amb una primera part de relat picaresc i una segona que conta les meravelles de les festes.

En 1796 feia 77 anys del Decret de Nova Planta, el territori valencià encara estava ocupat per forces reials que mantenien l’ordre. El valencià era l’idioma popular i per tant el d’estes obretes, però, com es pot veure en algunes d’elles, s’adreçaven en castellà a estudiants, militars i administracions. També ens ha resultat curiosa la menció, prop de dos-cents anys després, a l’expulsió dels moriscos, en la que el Patriarca tingué un paper destacat.

No hi ha dubte de la repercussió que estes festes tindrien sobre els pobles veïns, que enviarien a València els seus representants per participar en els actes públics. Els personatges que participen en els “rahonaments” pertanyen a diferents pobles de l’Horta. En qualsevol cas és una boca ocasió per entendre la importància del Patriarca Joan de Ribera en el context valencià dels segles XVIII i XIX.

El cas és que hi ha moltes més obretes d’aquelles mateixes festes (1796 i 1797), entre “rahonaments”, bandos, poemes o relacions; la Biblioteca Valenciana conserva còpia digital d’uns quants, accessibles per a tothom, de manera que anem a enllaçar-ne alguns per fer-nos una idea de com eren aquelles festes, com es vivien en el context de l’Horta, i com eren estes obretes populars, escrites generalment en valencià.

Rahonament entre Gori, llaurador de Burjasót, y Polseretes, de Benimamet, en el que donen conte de les Funcions de les Lluminaries y Te Deum que en … 1796 se feren en esta Ciutat, per … haverse Beatificat en Roma lo dia 18 de Setembre … Don Joan de Ribera. 5, 6 y 7 de Nobembre de este any 1796

https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=8508
https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1014086

Autor: Estevan i Cervera, Miquel, 1795-1825
Publicació original de Miquel Estevan … 1796

*****

Veridica relacion que manifiesta el memorable naval Triunfo de los Curtidores contra Argelinos Piratas, quando sacrílegos éstos robaron de Torreblanca … la rica Joya de un Viril, y en él la infinita de nuestro Dios Sacramentado, y fué el año 1397, en el mismo dia en que … Valencia celebra la … Beatificacion de … el beato Juan de Ribera … de este año de 1797. 26, 27 i 28 d’agost de 1797.

https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=3758
https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1004777

Autor: Estevan i Cervera, Miquel, 1795-1825

*****

Poesias que se han de arrojar al pueblo desde el carro triunfal del gremio de esparteros y alpargateros en las funciones con que esta M.N.L. y fidelísima ciudad de Valencia celebra la beatificacion del… Sr. D. Juan de Ribera, en… este año 1797. 26, 27 i 28 d’agost de 1797.

https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=4689

Autor: Gremi d’Esparters i Espardenyers (Valencia)
Publicació original de Miguel Estevan i Cervera, 1797

*****

Bando cheneral, carta circular, ò manifest à tot el orbe sobre les grans festes que la … ciutat de Valencia vá à fer à honor … del beato Juan de Ribera, arzobispo y virey de ella en los añs mil sincsents xixanta y huit : y asó será en … mil setsents noranta y set … y Pio Papa Sexto, que el beatificá el … añ mil setsents noranta y sis. 1797.

https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=8363
https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1013815

Autors: León, Carlos, Siglo 18Estevan i Cervera, Miquel, 1795-1825
Publicació original de Miquel Estevan i Cervera …, 1797

*****

El pardal Sisó que esta dalt del campanil de la Esglesia de Sent Joan, atarantat al veure la barahunda que es movia en la plaza del mercat ab motiu de les festes de la beatificació del B. Juan de Ribera … veent els andamis que posaba el clero … prengué vol, y …divisa al Dragó : [primera (-segona) part] 1797.

https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=8329

Autors: León, Carlos, Siglo 18Estevan i Cervera, Miquel, 1795-1825
Publicació original de Miquel Estévan, 1797

*****

Rahonament entre Tito Bufalampolla, y Sento el Formal, Llauradors de la Horta de Valencia, en que … fan una descripció de les prevencions que esta … Ciutat de Valencia fá pera les Festes de la Beatificació del Excelentisim …] 26, 27 i 28 d’agost de 1797.

https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=8330
https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1013747

Autors: León, Carlos, Siglo 18Estevan i Cervera, Miquel, 1795-1825
Publicació original de Miquel Estevan i Cervera …, 1797

*****

Naiximent , vida, testament y mort del gran Coloso de Rodas : estatua magnifica que en la solemnitat de les festes del B. Juan de Ribera … construí el Cos de Botiguers de Especies de esta ciutat en lo any 1797

https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=5413
https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1007774

Autor secundari:Estevan i Cervera, Miquel, imp

*****

Descripció de les lluminaries que en honor del Beato Joan de Ribera … se feren los dies 9, 10 y 11 de Setembre de este añ [sic] 1797, y demonstració que Pere Lligambé, Llaurador del Carre de Sant Guillém, fá de lo susoit en la elevació de les Boles illuminades que es tiraren, ab lo demés que lletgira el que siga curiós. 9, 10 y 11 de Setembre de este añ [sic] 1797

https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=5006 // https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1005757

Autor: Estevan i Cervera, Miquel, 1795-1825

*

Títol Literatura de cordell per la beatificació de Joan de Ribera (1796-97)
Autors Carlos León, Miquel Estevan i Cervera, altres.
Data de publicació en Alfarapèdia Dimecres 4 de maig de 2022

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *