Títol Mollons i ratlla de terme d’Alfara (1900)
Informant Enric Cunyat Sesé
Temàtiques Patrimoni, documents, urbanisme
Data de publicació en Alfarapèdia Dimarts 4 de juliol de 2023

Hem rebut les actes del reconeixement de la línia de terme i senyalament dels mollons comuns entre Alfara i els pobles veïns de Vinalesa, Foios, Moncada i València, de l’any 1900. Les visites es van realitzar el divendres 29 de juny (Alfara-Moncada), dilluns 13 d’agost (Alfara amb Vinalesa i Foios) i dimarts 14 d’agost (Alfara-València). Són quatre actes distintes en què s’identifica als testimonis i es descriuen els mollons i les línies de terme.

La delimitació territorial dels municipis existix des de fa segles, i tenim notícia de legislació per revisar els mollons des del segle XV. La principal raó pareix ser l’existència de règims jurídics i tributaris diferents, és a dir, el pagament d’impostos. Tanmateix, no serà fins al segle XIX quan es proposarà un model de gestió que evite els conflictes recurrents.

Juan Baró Pazo explicava com es feien les “visites de terme”:

La responsabilidad del reconocimiento de los términos recae en el alcalde ordinario, quien acompañado de otras autoridades del concejo (generalmente dos regidores y el escribano), forman la comisión que practica el reconocimiento de los mojones juntamente con las autoridades concejiles de los términos vecinos.[1]

Les visites havien de seguir sempre la mateixa línia de mollons visitada en les delimitacions anteriors, revisant les practicades anteriorment, seguint el seu traçat i assegurant la situació exacta dels mollons, el seu estat de conservació i les característiques de cada u per a la seua correcta identificació en visites posteriors. De tot açò es donava compte en l’acta, que valdria per a posteriors visites, a manera de “delimitacions encadenades”.

Per assegurar la invariabilitat dels límits entre jurisdiccions es lligaven els punts divisoris amb elements naturals o geogràfics, com el barranc de Carraixet, camins, sèquies o assegadors. A estos límits evidents es col·locaven els mollons.

Com ara vorem, els mollons eren en el nostre cas fites de pedra tallada (de forma prismàtica o cònica), cons de maçoneria o fins i tot acumulacions de pedres. Generalment es situaven de manera que des d’un es vera l’anterior i el posterior, i la línia recta que els unia era la ratlla del terme.

Es delimitaven els termes, però també les províncies, i en ocasions les pastures. El procés de delimitació territorial rep la seua forma definitiva durant el segle XIX, com a projecte liberal per a una administració més racional i una clara definició jurisdiccional, en un estat dividit per províncies i per partides judicials. En 1871 s’ordena la construcció dels mollons de terme definitius, que es completa en 1889. Estos seran aproximadament els que es troben en els actes de reconeixement de 1900, que presentem ací.

Molló de terme entre Moncada i Nàquera.

Aquells mollons històrics van anar perdent rellevància amb el progrés de la topografia: l’Institut Geogràfic Nacional va participar, des de 1924, en la confecció de quaderns de camp amb mesures precises, itineraris i plànols topogràfics que, amb l’ajuda actual de les fotografies aèries, permeten una precisió inèdita. Per este motiu, Alfara ja no disposa de mollons de terme, a penes es poden trobar alguns indicis que donen un tímid testimoni d’una presència de segles. A Moncada només queda un molló de terme que es va incloure en el Catàleg de patrimoni arquitectònic de 1985 (vore la fitxa en esta publicació). Es tracta d’una fita «de forma cònica i d’uns tres metres d’alçària, (…) de fang i pedra amb un poc de calç (morter de calç). Les pedres laterals situades a la falda del con, indiquen la direcció dels límits del terme».

A continuació reproduïm les descripcions dels mollons tal com apareixen en les actes. Es pot vore també gràfics de com eren aquelles fites (molt més menudes que la de Moncada) i la seua proporció respecte de la figura humana. En cada apartat es pot vore la seua acta manuscrita i la nostra transcripció en PDF.

Contingut

Mollons i ratlla amb Moncada. 1

Mollons i ratlla amb Vinalesa. 2

Mollons i ratlla amb València. 3

Mollons i ratlla amb Foios. 4

Mollons de terme entre Alfara i Moncada, de 1er a 8é. El molló més gran, de color groguet, representa una fita de maçoneria, la resta estan fetes de pedra tallada, suposem que de les nombroses pedreres de la comarca.

 Mollons i ratlla amb Moncada

Fes clic per vore document original i transcripció.

1.er mojon.- Se reconoció como tal un hito de piedra de forma prismática de base rectangular, de cuarenta y treinta centímetros de lados por un metro de altura. Se halla en la margen S.E. del camino de Moncada á Rafelbuñol y en la margen derecha del “Barranco de Carraixet” en una viña de José Trenco que radica en el término de Alfara del Patriarca. Se ven al S.O. las fábricas de ladrillo de Alfara y al S. las torres de Vinalesa y de Foyos. Es común á los términos municipales de Moncada, de Alfara del Patriarca y de Foyos.

2.º mojon.- Se reconoció como tal un hito de piedra en forma de cono, de ochenta centímetros de altura por cuarenta de diámetro en su base inferior y treinta en la superior. Se halla en la margen derecha del camino de Moncada á Rafelbuñol y en la margen E. de un camino llamado “El Caminet”, en una viña de Don Vicente Lasala. Se ven la torre de Moncada al S.O.; la de Alfara del Patriarca al S.E. y la Masía de Cuesta al N.E., no se ve el primer mojon. La línea de término reconocida entre el primero y segundo mojon es la citada margen derecha del camino de Moncada á Rafelbuñol.

3.er mojon.- Se reconoció como tal un hito de piedra de forma cónica truncada, de cincuenta centímetros de altura por cuarenta y treinta de diámetro en sus respectivas bases. Se halla en el sitio denominado “Los Ladrillares”, en la margen izquierda de la acequia del mismo nombre, la cual sirve de linde á un olivar de Don Andrés Bosch. Se ven la torre de Alfara del Patriarca al S.E.; la de Moncada al S.O.; y en la misma dirección la estación del ferrocarril de Moncada; no se ve el anterior. La línea de término reconocida entre este mojon y el segundo es la recta que los une.

4.º mojon.- Se reconoció como tal uno de mampostería en forma de cono truncado, de un metro y cuarenta centímetros de altura por noventa de diámetro en la base inferior y cuarenta y cinco en la superior. Está situado en la margen derecha de la acequia de “Los Ladrillares” que sirve de linde á una tierra de labor de Don Olegario Chapa y en el sitio llamado “Los Ladrillares”. Se ven al E. la torre de Alfara; al S.E. la fábrica de cerillas de Moroder y al S.O. la estación del ferrocarril de Moncada; no se vé el anterior. La línea de término reconocida entre el tercero y cuarto mojon es la recta que los une.

5.º mojon.- Se reconoció como tal un hito de piedra, en forma de prisma de base cuadrada de cuarenta centímetros de lado por setenta y cinco de altura. Se halla en la intersección de la margen izquierda de la referida acequia de “Los Ladrillares” y la margen derecha del camino de Alfara del Patriarca á Valencia y en una tierra de labor de Félix Camps. Se ven al E. la torre de Alfara del Patriarca; al S.E. la fábrica de cerillas de Moroder y al S.O. la estación de ferrocarril de Moncada; se ve el anterior. La línea de término reconocida entre el cuarto y quinto mojon es la recta que los une.

6.º mojon.- Se reconoció como tal un hito de piedra de forma prismática, de base cuadrada, de cuarenta centímetros de lado, por setenta y cinco de altura. Se halla en la margen derecha del camino de Alfara del Patriarca á Valencia, en terreno de la propiedad de la empresa del ferrocarril económico de Valencia á Bétera. Se ven al N. la torre de Moncada; al N.E. la de Alfara del Patriarca; al S.E. la fábrica de cerillas de Moroder y al N.O. la estación del ferrocarril de Moncada; se ve el mojon quinto. La línea de término reconocida entre este mojon y el anterior es la margen derecha del citado camino de Alfara á Valencia.

7º mojon.- Se reconoció como tal un hito de piedra de forma prismática de base cuadrada, de cuarenta centímetros de lado por setenta y cinco centímetros de altura. Se halla en la intersección de la margen izquierda del Camino de Alfara del Patriarca á Valencia, con la margen derecha de la carretera de Valencia á Moncada y en una tierra de labor de Don José Moróder. Se vé lo mismo que desde el anterior del que dista nueve metros, el cual se vé también. La línea de término reconocida entre este mojon y el sexto es la recta que los une.

8.º mojon.- Se reconoció como tal un hito de piedra de forma cónica de un metro de altura por treinta centímetros de diámetro en su base. Está situado en la margen izquierda de la acequia llamada del Rollet y margen O. de la carretera de Valencia á Moncada, en el ángulo E. de una tierra de labor perteneciente á Don José Mª Trenco; se halla á cinco metros de distancia de la esquina N.E. del Cementerio de Benifaraig; no se vé el anterior. SE ven la torre de la iglesia de Alfara del Patriarca y la chimenea de la fábrica de Moróder al N.; la torre de la iglesia de Moncada y la Ermita de Santa Bárbara al N.O. y al E. la torre de la casa de Don Pedro Bás. No hubo conformidad entre los tres Representantes en la línea de término entre este mojon y el anterior, ni como posesión de hecho, ni como posesión de derecho; por cuya razón se trazará una línea provisional solo para los efectos de los planos geométricos, sin que estos prejuzgue en nada los derechos que pueda tener cada uno de los Ayuntamientos limítrofes, quedando en completa libertad para llevar á cabo las reclamaciones que tengan presentadas ó traten de presentar á la autoridad competente. Es común á los términos municipales de Moncada, de Alfara del Patriarca y de Benifaraig.

*****

Mollons de terme amb Vinalesa (sobre groc), València (sobre verd) i Foios (sobre blau). El primer i el darrer representen acumulacions de pedres, la resta són fites de pedra tallada.

Mollons i ratlla amb Vinalesa

Fes clic per vore document original i transcripció.

1er mojon.- Se reconoció como tal, dos tejas enterradas en el eje del “Barranco de Carraixet” sobre las cuales, hay un mojon de tierra y piedras sueltas de forma cónica, de ochenta centímetros de diámetro en su base por treinta y cinco de altura. Se halla á unos treinta metros al N. del poste que se encuentra en el centro del canal cubierto llamado “El Cano”, construido sobre el “Barranco de Carraixet” para das paso al agua de una acequia denominada de Moncada, próximo al punto donde se unen el camino de la Noria y el del Molino. Se ven al N.O. la torre de Alfara del Patriarca; al S. la de Vinalesa y al E. el Calvario de este último pueblo. Es común á los términos municipales de Alfara del Patriarca, de Vinalesa y de Foyos.

2º mojon.- Se recononció como tal la intersección del eje de las aguas del “Barranco de Carraixet” en la normal bajada á él desde el siguiente.

Mojon auxiliar.- Se reconoció como tal un hito de piedra en forma aproximadamente prismática de base rectangular, de cuarenta y treinta centímetros en sus lados respectivos, por un metro de altura. Está situado en la margen N. del Camino de Vinalesa á Carpesa conocido por Azagador de Benifaraig, “á tres metros de la margen E. de la llamada ‘Acequia del Barranco’, en terreno de Olivar del término de Alfara y de la propiedad de Don Mariano Frigola, vecino de Valencia. Se ven al N.O. la torre de Masarrochos; al O. la de Benifaraig y al S.E. la de Bonrepós; no se vé el anterior. La línea de término reconocida entre el primero y el segundo mojon es el eje de las aguas del Barranco e Carraixet. Es común el segundo mojon á los términos municipales de Alfara del Patriarca, de Vinalesa y de Valencia.

Mollons i ratlla amb València

Fes clic per vore document original i transcripció.

1er mojon.- Se reconoció como tal la intersección del eje de las aguas del “Barranco de Carraixet” con la normal bajada á él desde el siguiente:

Mojon auxiliar.- Se reconoció como tal un hito de piedra en forma aproximadamente prismática de base rectangular, de cuarenta y treinta centímetros en sus lados respectivos, por un metro de altura. Está situado en la margen N. del Camino de Vinalesa á Carpesa, conocido por “Azagador de Benifaraig” á tres metros de la margen E. de la llamada “Acequia del Barranco” en terreno de olivar del término de Alfara y de la propiedad de Don Mariano Frígola, vecino de Valencia. Se ven al N.O. la torre de Masarrochos; al O. la de Benifaraig y al S.E. la de Bonrepós. Es común á los términos municipales de Alfara del Patriarca, de Vinalesa y de Valencia, el primer mojon descrito.

2º mojon.- Se reconoció como tal un hito de piedra en forma aproximadamente prismática, de base rectangular, de cuarenta y treinta centímetros en sus lados respectivos, por un metro de altura. Está situado en la margen N. del Camino de Vinalesa á Carpesa y margen E. del Camino de Alfara del Patriarca á Carpesa, en el punto donde se bifurcan ambos caminos y en sitio denominado “Cabo del término”, en tierras de labor que radican en el término municipal de Alfara del Patriarca, pertenecientes á Don Mariano Frigola, vecino de Valencia. Se ven al N.O. el pueblo de Masarrochos; al E. el de Vinalesa y al O. el de Benifaraig; no se vé el anterior por impedirlo el arbolado. La línea de término reconocida entre el primero y el segundo mojon es la recta que une á aquel con el mojon auxiliar continuando desde aquí por la margen N. del Camino de Vinalesa á Carpesa hasta el segundo mojon.

3er mojon.- Se reconoció como tal la intersección de la prolongación de la margen N. de una acequia regadora, sin nombre, con la margen E. del camino de Alfara del Patriarca á Carpesa cuya margen forma linde con una tierra de labor del término de Alfara y cuyo dueño se ignora, siendo terrenos de labor también, los que se hallan á la margen O. de dicho camino por donde corre la acequia regadora mencionada, los cuales pertenecen á Don Antonio Ballester. Se ven al N.O. Masarrochos y al O. Benifaraig; también se ve el anterior, siendo la línea de término reconocido entre ambos mojones la margen E. del camino de Alfara del Patriarca á Carpesa.

4º mojon.- Se reconoció como tal la intersección de la margen O. del Camino de Alfara á Carpesa y la margen N. del camino del “Azagador de Benifaraig” en tierras de labor que radican en el término de Alfara, pertenecientes á Don Filiberto Berter. Se ven los pueblos de Alfara y de Moncada al N.; el de Vinalesa al E. y el de Benifaraig al O.; no se vé el anterior. La línea de término reconocida entre el tercero y el cuarto mojon es la margen E. del camino de Alfara á Carpesa hasta su intersección con la normal, prolongada, al eje de dicho camino, que parte del mojon cuarto, siguiendo desde dicha intersección por la mencionada normal prolongada, hasta el mojon que se describe.

5º mojon.- Se reconoció como tal un hito de piedra en forma de prisma de base rectangular empotrado en el muro O. del huerto de la “Casa de la Serena”, en la margen E. de la carretera de Valencia á Moncada, á dos metros de la margen N. del Azagador y próximo á las casas del pueblo de Benifaraig; sus dimensiones son:. Se ven al O. Rocafort; al N. Moncada y al N.E. un metro y treinta centímetros de altura por cuarenta centímetros de lado, en la cara visible la fábrica de cerillas de Moroder; no se vé el anterior. La línea de término reconocida entre el cuarto y el quinto mojon es la margen N. del Camino del “Azagador de Benifaraig” hasta tocar la margen E. de la carretera de Valencia á Moncada por la cual margen sigue hasta el mojon siguiente.

6º mojon.- Se reconoció como tal un hito de piedra de forma cónica, de un metro de altura y de treinta centímetros de diámetro en su base. Está situado en la margen izquierda de la acequia llamada del Rollet, margen O. de la carretera de Valencia á Moncada y en el ángulo E. de una tierra de labor perteneciente á Don José Mª Trenco y á cinco metros de distancia de la esquina N.E. del Cementerio de Benifaraig. Se ven la torre de la iglesia de Alfara y la chimenea de la fábrica de cerillas de Moroder al N.; la torre de la iglesia de Moncada y la Ermita de Santa Bárbara al N.O. y al E. la torre de la casa de Don Pedor Bás; no se vé el anterior. La línea de término reconocida entre el quinto y el sexto mojon es la margen E. de la carretera de Valencia á Moncada hasta su intersección con la normal prolongada bajada desde el sexto mojon al eje de dicha carretera; siguiendo desde la mencionada intersección por la referida normal prolongada hasta el mojon sexto. Es común á los términos municipales de Alfara del Patriarca, de Moncada y de Valencia, en su poblado de Benifaraig recientemente anexionado al Ayuntamiento de Valencia.

Mollons i ratlla amb Foios

Fes clic per vore document original i transcripció.

1er mojon.- Se reconoció como tal un hito de piedra de forma prismática de base rectangular, de cuarenta y treinta centímetros en sus dos lados respectivos, y de un metro de altura. Se halla en la margen S.E. del Camino de Moncada á Rafelbuñol, en una viña de José Trenco, que radica en el término de Alfara del Patriarca, en el sitio llamado “Barranco de Carraixet”. Se ven al S.O. las fábricas de ladrillo de Alfara y al S. las torres de Vinalesa y de Foyos. Es común á los términos municipales de Alfara del Patriarca, de Foyos y de Moncada.

2º mojon.- Se señaló, y quedó reconocido como tal, dos tejas enterradas en el eje del “Barranco de Carraixet” sobre las cuales se hizo un mojon de tierra y piedras sueltas de forma cónica de ochenta centímetros de diámetro en su base por treinta y cinco de altura. Se halla á unos treinta metros al N. del poste que se encuentra en el centro del canal cubierto llamado “El Cano” construido sobre el “Barranco de Carraixet” para dar paso al agua de una acequia denominada de Moncada, próximo al punto donde se unen el camino de la Noria y el del Molino. Se ven al N.O. la torre de Alfara del Patriarca; al S. la de Vinalesa y el E. el Calvario de este último pueblo; no se vé el anterior. La línea de término reconocida entre el primero y el segundo mojon es la normal bajada de aquel, hasta su intersección, al eje del “Barranco de Carraixet”, por cuyo eje sigue hasta el segundo mojon. Es común á los términos municipales de Alfara del Patriarca de Foyos y de Vinalesa.

[1] Juan Baró Pazo (2005), “Los límites territoriales en el derecho histórico. Su fijación en la legislación y en la jurisprudència”. Anuario de Historia del Derecho español núm. LXXV, gener, p. 421. https://revistas.mjusticia.gob.es/index.php/AHDE/article/view/4584/4584

Títol Mollons i ratlla de terme d’Alfara (1900)
Informant Enric Cunyat Sesé
Temàtiques Patrimoni, documents, urbanisme
Data de publicació en Alfarapèdia Dimarts 4 de juliol de 2023
0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *